Luka Duplančić

Luka Duplančić rođen je 1975. godine u Splitu. Smjer grafičkog dizajna završava 1994. na splitskoj Školi likovnih umjetnosti, a daljnje vizualno obrazovanje nastavlja u Zagrebu, na Akademiji likovnih umjetnosti, gdje je diplomirao u klasi prof. Ante Kuduza kao slikar-grafičar 2000. godine. Kroz 2000. bilježi intenzivniju djelatnost na polju grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija, te 2002. godine otvara studio za dizajn PROFESIONALCI+ s vizualnom umjetnicom i dizajnericom Duškom Boban.

Iza njega je niz autorskih, projektnih i izložbenih suradnji na razmeđu vizualnih umjetnosti i dizajna vizualnih komunikacija: scenografije, izrade lutaka, ilustracija, likovnih oblikovanja izložbi, organiziranja umjetničkih radionica, kreiranja galerijskog izložbenog programa…

Zapažene izložbene suradnje ostvaruje unutar udruge Kvart od 2006. godine do danas gdje osim organizacije izložbi sudjeluje i kao art direktor.

Član je Hrvatske udruge likovnih umjetnika Split (HULU), te Hrvatskog društva dizajnera (HDD) i Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (ULUPUH). Dobitnik je nekoliko nagrada i javnih priznanja: godišnje nagrade za suvremenu umjetnost KVART-Ivan Svaguša, 2013., nagrade CROPAK, dviju nagrada Porin (2005. i 2010.) i nagradu Zlatna Koogla u suradnji sa grupom TBF.


Luka Duplančić živi u Splitu, gdje radi kao samostalni umjetnik.
Kontakt i daljnje informacije: www.profesionalciplus.com

Ideja za SUSAKexpo

Kako sam puno puta (ali već davno) bio na Susku i donekle ga dobro poznajem, htio bi raditi mapiranje Suska ali iščitavajući one elemente koji su nam neatraktivni, nezamjetni, skoro nevidljivi u svojoj funkciji koja se podrazumijeva. Kretanje ljudi, dočekivanje brodova, kretanje brodova, prebrojavanje rupa u pijesku (gdje žive školjke ili rakovi, na m2), koliko ima uzbrdica, nizbrdica, vidikovaca… što se već otvori. Tu nestalnu antistatistiku bi oblikovao u seriji unikatnih plakata koje bi radio većim kistom tako da me ograniče na jednostavnost prikaza i informacija. Na kraju vjerujem da bi se dogodila serija plakata-znakova koja će donijeti ”važne” informacije o ”nevažnom”.

LD

Luka Duplančić was born in 1975. in split. The course of graphic design ends in 1994. at the split school of fine arts, and further visual education continues in Zagreb, at the academy of fine arts, where he graduated from Prof. Ante kuduza as painter-Graphic in 2000. Through 2000., it registers intensified activity in the field of graphic design and visual communication, and in 2002. Opens the design studio with visual artist and designer duškom boban.

Behind it is a series of copyright, project and exhibition co-Operation On Multimedia Visual Arts and visual communication design: Sets, doll making, illustrations, art design exhibitions, organizing art workshops, creating gallerist exhibition programs…

Event Exhibition Co-operation is made within the association area from 2006. to today where other than the organization of exhibitions participates as art director.

He is a member of the Croatian Association of fine artists split (Hulu), and the Croatian society of designers (HDD) and Croatian Association of fine arts artists (Ulupuh). He won several awards and public recognition: Annual Awards For Contemporary Art Neighborhood-Ivan Svaguša, 2013., awards cropak, two awards porin (2005. And 2010.) and golden koogla award in collaboration with the group of tbf.

Luka Duplančić lives in Split, where he works as an independent artist.

Contact and further information: www.profesionalciplus.com

Idea for susakexpo

How many times (but a long time ago) was on susak and I know him well, I would like to do the mapping of the statement but iščitavajući those elements that are unattractive, nezamjetni, almost invisible in its function that is implied. Movement of people, ship ships, boat movements, counting holes in the sand (where there are shells or crabs, on m2), how many climb, descents, lookouts… which is already open. This fleeting antistatistiku would be molded in a series of unique posters that would make a larger brush so that it would remind me of the simplicity of display and information. In the end, I believe there would be a series of poster signs that would bring ” important ” information about ” irrelevant “.

LD